MaxDrive.cz

+420 734 787 787, +420 770 121 222
objednávky telefonicky Po-Ne nebo kdykoliv on-line
Přihlášení

Ochrana osobních údajů

Mycí stroj

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost


MaxDrive s.r.o,
se sídlem Na Pankráci 332/14, 140 00 Praha 4, Nusle
IČO: 06499350,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MěS v Praze, oddíl C, vložka 283172 (dále jen „MaxDrive s.r.o.“).

Společnost MaxDrive s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s používáním webových stránek na webové adrese www.maxdrive.cz či www.maxdrive.eu v souladu s platnými právními předpisy.

II. Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl vyplněním kontaktního formuláře nebo které správce získal na základě plnění Vaší rezervace.

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje nezbytné pro plnění záznamu o rezervaci, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a telefonní číslo.

Dále zpracováváme údaje o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • plnění smlouvy (rezervace) mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

2. Účel zpracování osobních údajů

 • osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb - poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření rezervace, bez poskytnutí osobních údajů není možné rezervaci uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb, např. případy reklamace.

IV. Doba uchovávání údajů

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že nám napíšete na gdpr@maxdrive.cz.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou vaše osobní údaje vymazány.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • zajišťující služby provozování rezervačního systému a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že jako subjekt údajů v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato práva:

 • Právo na informace podle článku 13 a článku 14 EU GDPR
 • Právo na přístup podle článku 15 EU GDPR
 • Právo opravu podle článku 16 EU GDPR
 • Právo na vymazání podle článku 17 EU GDPR
 • Právo na omezení podle čl. 18 EU GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 EU GDPR

V souladu s článkem 7 (3) EU GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním/ukládáním a používáním svých osobních údajů. Souhlas musí být odvolán písemně zasláním na adresu MaxDrive s.r.o. nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@maxdrive.cz

Vždy můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů písemně (včetně e-mailem) s otázkami nebo stížnostmi. E-mail: gdpr@maxdrive.cz

Pokud budete žádat, abychom údaje o vás vymazali, výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat, např. faktury a dobropisy. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta, např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním rezervace z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Odesláním dotazu skrz internetový kontaktní formulář potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Máte zájem o naše služby? Chcete se nás na něco zeptat?

Kontaktní formulář

Stisknutím tlačítka ODESLAT potvrzujete, že jste se seznámil(a) se zásadami ochrany osobních údajů.